Algemene verkoop voorwaarden van :

Kleinspul
Kantooradres :
Bosstraat 102
3971 XH Driebergen - Rijsenburg.
Nederland.
KvK : 30100287
Btw nr : NL001125304B10

Hierna te noemen : kleinspul

Handelend via de webwinkels
kleinspul.nl
kleinspul.com
kogelketting.nl
kugelkette.eu
ballchain.eu

Hierna te noemen : webwinkels

Versie datum : 15-05-2021

1- Toepassingsgebied
Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op verkoop van producten via verkoop op afstand, zowel binnen Nederland als in buitenlanden, door Kleinspul, en dekken alle verkoophandelingen met onze klanten. Waarbij onder verkoop op afstand wordt verstaan, bestellingen gedaan via onze webwinkels, als ook telefonische bestellingen, bestellingen per E-Mail of schriftelijke bestellingen. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat wij de wijzigingen in onze webwinels publiceren. De algemene voorwaarden zullen door kleinspul op verzoek worden toegezonden. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden.

Op alle overeenkosten tot koop en verkoop is het Nederlands recht van toepassing ongeacht de nationaliteit danwel het woon- of vestigingsadres van koper.

2 - Prijzen
De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW, verwijderingsbijdrage en/of andere heffingen echter exclusief verpakkings- en verzendkosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Kleinspul behoudt zich het recht voor om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling door koper.

3 - Bestellingen
Wij aanvaarden uw bestellingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop voorwaarden.

De gegevens met betrekking tot een overeenkomst van koop en verkoop zijn opgesteld in het Nederlands en worden ten laatste op de levertijd bevestigd. Kleinspul behoudt het recht bestellingen te annuleren wanneer met koper een geschil bestaat, ongeacht de aard of het onstaan daarvan.

Facturen worden op de dag van verzending van de bestelling per e-mail verzonden en/of ingesloten in het pakket, dit naar voorkeur van kleinspul.

4 - Bevestiging
De door kleinspul geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen kleinspul en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregistreerd zijn vormen het bewijs van de financiele transacties.

5 - Beschikbaarheid
Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op onze website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Informatie over de beschikbaarheid van onze producten wordt gegeven nadat koper een bestelling plaatst.

Mocht een product niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stelt kleinspul, koper hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte.

Indien kleinspul niet in staat blijkt het door koper bestelde binnen 30 dagen na opgave te leveren, is koper gerechtigd de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. In voorkomende gevallen zal kleinspul gehouden zijn door koper vooruitbetaalde bedragen te crediteren onder aftrek van een eventuele gedane deel levering en de gemaakte verzendkosten hiervoor, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

6 - Levering

De bestelde producten worden geleverd op het afleveradres zoals door koper opgegeven bij het plaatsen van een bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van een bestelling.

Overschrijding van de wettelijk vastgestelde maximale leveringstermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van artikel 7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens kleinspul in verzuim kan geraken.

Goederen reizen voor risico van kleinspul. Het risico gaat over op koper op het moment dat de goederen zijn afgeleverd aan koper. Indien koper niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient koper dit uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de zending aan kleinspul te melden onder opgave van het factuur en/of ordernummer en onder vermelding van de niet of foutief geleverde artikelen.

7 - Verzendkosten
De verzendkosten van een bestelling hangen af van het gewicht en de afmeting van de zending. De hoogte van verzend kosten zullen op ondubbelzinnige wijze in de webwinkels van kleinspul bekend worden gemaakt en ook zichtbaar zijn tijdens het opgeven van de bestelling. Voor zendingen tot 23 Kilogram die verpakt kunnen worden in een (1) doos met afmetingen die vallen binnen het door onze vervoerders gehanteerde maximum volume van een zending, hanteerd kleinspul standaard tarieven zoals deze op kleinspul.nl kenbaar zullen worden gemaakt. Voor zendingen met een hoger gewicht, meer collie zendingen en zendingen met grote afmetingen, behoud kleinspul zich het recht voor de extra te maken verzendkosten door te berekenen aan koper, in welk geval kleinspul gehouden is koper hiervan op de hoogte stellen voorafgaand aan de acceptatie van de bestelling van koper.

8 - Betalingen
Betalingen dienen uitsluitend in euro te gebeuren. Normaal gesproken worden bestellingen uitgeleverd na vooruitbetalig of verzonden onder rembours. In bijzondere gevallen kan kleinspul besluiten hier van af te wijken, in dat geval is het onderstaande mede van toepassing. Betaling dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden voldaan. Kleinspul aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in gebreke. kleinspul is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van koper.

9 - Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven eigendom van kleinspul totdat de betaling en indien van toepassing rente volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten door koper in ontvangst genomen zijn.

10 - Retour recht
Vanaf de datum van ontvangst van de zending heeft een particulier koper 14 dagen de tijd om product(en) te retourneren, dit zonder opgaaf van reden. Goederen dienen deugdelijk verpakt en, zo mogelijk, in de originele verpakking retour gezonden te worden. Koper dient bij een retourzending (een kopie van) de faktuur in te sluiten en hierop zijn of haar bank- of Girorekening nummer te noteren. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.

Kleinspul aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.

Indien koper reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het aankoop bedrag plaatsvinden. Kleinspul behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven.

Van dit retour recht zijn uitgesloten :
- Volgens specificatie van koper vervaardigde en/of op lengte/maat geknipte/gesneden producten enz.

11 - Garantie
Tenzij anders aangegeven verleent kleinspul 2 jaar garantie op productiefouten en/of gebruik van ondeugdelijke materialen in door haar geleverde producten. Kleinspul aanvaard geen enkele aansprakelijkheid anders dan voor het door haar geleverde product. Koper kan geen aanspraak maken op garantie indien sprake is van onoordeelkundig gebruik foutief aansluiten, molest, val schade en in vergelijkbare situaties.

Goederen dienen deugdelijk verpakt retour gezonden te worden. Voorafgaand dient koper een garantieclaim/retourzending per E-Mail bij kleinspul aan te melden onder opgave van factuur- en/of order nummer en met opgave van de omschrijving en aantallen van de te retourneren producten. Kleinspul zal vervolgens een garantie afhandelingsnummernummer verstrekken aan koper dat duidelijk op de buitenzijde van de verpakking vermeld dient te worden. Koper dient de retour zending, op eigen kosten, voldoende te frankeren.
Kleinspul aanvaard geen ongefrankeerde zending of zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

12 - Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van kleinspul vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen prive-gebruik toegestaan. Elke vorm van publicatie zonder vooraf gegeven toestemming door kleinspul is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

13 - Ontbinding
Ieder verzuim van de afnemer geeft kleinspul de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het emailadres van koper verstaan.

14 - Aansprakelijkheid
Op alle door kleinspul aangeboden handelingen en diensten is de in Nederland van kracht zijnde wetgeving van toepassing. Kleinspul kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een buitenland waar de producten worden geleverd op verzoek van koper. Kleinspul kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. Kleinspul kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens Kleinspul nakomen, waardoor Kleinspul niet of niet tijdig aan haar leverings verplichting kan voldoen.

15 - Nietigheid, vernietigbaarheid
Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene verkoop Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16 - Toepasselijk recht - Procedures
Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

17 - Persoonsgegevens
De behandeling van persoonsgevens is vastgelegd in onze separate Privacy verklaring